Wettelijke Informatie

Bekijk hieronder ons:

Editoriale Informatie

De website www.holfran.com valt onder het beheer van het bedrijf HOLFRAN, éen S.A.R.L. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) opgericht naar Frans recht en geregistreerd als Advocatenkantoor bij de Balie van Parijs, Frankrijk

Adres : 15 Rue Ernest Renan

75015 Paris – France

R.C.S. (Vennootschapsregister) van Parijs (Frankrijk), n° 852.863.554

Contact mail : info@holfran.com

Verantwoordelijk voor de publicatie :  A. Koetsier.
 

Persoonsgegevens

Conform de regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens en met name de algemene verordening gegevensbescherming (EU-verordening nr. 2016/679, art. 13 en 14), wordt u hierbij als volgt geïnformeerd:

 • S.A.R.L. Holfran (zie hierboven) is verantwoordelijk voor de verwerking en de archivering van uw persoonsgegevens;
 • De verwerking heeft als doel, het beheer van het dossier (gerechtelijke procedure, arbitrage of advies) dat aan Holfran is toevertrouwd of het maken van een afspraak of opstellen van een offerte;
 • Het verzamelen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk (i) om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die Holfran moet naleven voor haar activiteiten, en (ii) voor de uitvoering van de taken die u aan Holfran toevertrouwt.
 • Ter bescherming van uw privéleven worden alle aan Holfran toevertrouwde gegevens, beschermd middels een beveiligde locatie en computersysteem.
 • Afhankelijk van het type zaak, kunnen relevante gegevens aan derden worden gecommuniceerd (zoals rechtbanken, administratieve autoriteiten, advocaat van de wederpartij) of gespecialiseerde bedrijven (experts, vertalers, formalisten) in het kader van hun opdrachten. De gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gecommuniceerd.
 • De gegevens worden door Holfran vanaf het begin van de relatie verwerkt en bewaard, ook voor het opstellen van een prijsopgave of het maken van een afspraak;
 • Als na een offerte of een eerste afspraak geen verdere actie wordt ondernomen, en behoudens toestemming of wettelijke vereisten, worden de gegevens maximaal 3 maanden bewaard.
 • In alle andere gevallen worden de gegevens gedurende de relatie bewaard en tot 5 jaar na de laatste juridische of gerechtelijke handeling van Holfran. In bepaalde gevallen kan Holfran een ​​gearchiveerde versie bewaren tot het einde van een periode van 20 jaar vanaf de laatst uitgevoerde juridische of gerechtelijke handeling.
 • Conform de toepasselijke wetgeving, met name met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, de regels over het beroepsgeheim en belangenconflicten, en met inachtneming van deze voorschriften, heeft u de volgende rechten:
  • toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • ​​verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • verzoek omtrent de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • intrekken van de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Een verzoek dat het terughalen of raadplegen van reeds gearchiveerde gegevens, kan tot specifieke facturatie leiden;
 • U kunt contact opnemen met S.A.R.L. Holfran voor elk verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens (tegen afgifte van een kopie van uw identiteitsdocumenten), met behulp van het adres privacy@holfran.com; een mogelijke klacht kan worden ingedient bij de CNIL cnil.fr.

 

Hosting

S.A.S. OVH

www.ovh.com

2 Rue Kellermann, Roubaix

B.P. 80157 59053 Roubaix Cedex 1 – France

R.C.S. Lille-Métropole n° 424.761.419

 

Algemene Gebruikersvoorwaarden (hierna “AGV”)

 

Exclusieve toepassing

Elk gebruik van de website www.holfran.com, is onderworpen aan deze AGV, per Aug. 2019 bijgewerkt.

De gebruiker dient van deze AGV kennis te nemen, alvorens verder van de website gebruik te maken.

 

Reproductie rechten

Behoudens anders aangegeven, zijn alle grafische, literaire en/of artistieke elementen van deze website eigendom van HOLFRAN. De foto op de hoofd pagina is onder licentie bij Adobe Stock, foto A.G. Photographe.

Reproductie of aanpassing van de webpagina’s met gebruik van bovengenoemde elementen is strict verboden. Gebruik voor commerciële doeleinden is eveneens verboden.

Het noemen of overnemen van de inhoud van de website kan slechts met toestemming van de voor de publicatie verantwoordelijke persoon. De bron www.holfran.com en de datum van de kopie moeten dan aangegeven worden alsook de copyright Holfran.

 

Link naar paginas van de website

Onder voorbehoud van een voorafgaande waarschuwing, mogen publieke of privé sites, links naar de paginas van de website www.holfran.com geven.

In geen geval mogen pagina’s van de website www.holfran.com verweven worden met pagina’s van een andere website. Zij moeten op een aparte pagina staan.

 

Op website gepubliceerde informatieuitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website bevat algemene en niet persoonsgebonden informatie. De inhoud van deze website vormt geen formeel juridisch advies en kan niet in de plaats komen van specifiek juridisch advies.

Ondanks de inspanning om preciese en actuele informatie te verstrekken, wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de kwaliteit, juistheid of volledigheid van de informatie.

Hofran is niet aansprakelijk voor welk gebruik dan ook van de inhoud van de website, of mogelijke fouten of onjuistheden.

Gebruik van de inhoud geschiedt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze AGV worden beheerst door Frans rechts en de beroepsregels van de balie van Parijs (cf. www.avocatparis.org).

Geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de in Parijs (Frankrijk) bevoegde rechtbanken, als ook mogelijkerwijs aan de bevoegdheid van de Orde van Advocaten van Parijs.

Consumenten kunnen in voorkomend geval ook een aanvraag indienen bij de CNB (Conseil National des Barreaux, Médiateur de la consommation de la profession d’avocat, 180 Boulevard Haussmann – 75008 Paris, France).