Diensten

Holfran is uw juridische partner voor zaken in Frankrijk. Wij geven uw bedrijf effectieve oplossingen met een pragmatische aanpak.

Onze aandachtsgebieden

Wij begeleiden ondernemingen, directies en juridische afdelingen bij onderhandelingen, assisteren bij het opstellen van overeenkomsten, verlenen juridisch advies en behandelen rechtszaken en juridische procedures. Wij staan voor een oplossingsgerichte aanpak en transparantie. Onze aandachtsgebieden zijn:

Handels- en contractrecht

Onze advocaten hebben ervaring in alle aspecten van het handelsrecht zoals: verkoop-, distributie- en mededingingsrecht. Wij stellen algemene contracten op (zoals agentuur, distributie, franchise en samenwerkingsovereenkomsten of servicecontracten en algemene voorwaarden) en meer “op maat” geschreven overeenkomsten voor complexere projecten (zoals bijvoorbeeld een opslagexploitatie-overeenkomst, industriële onderaanneming, turn-key sloopovereenkomst). We behandelen ook commerciële geschillen bij de Franse rechtbanken (zoals onrechtmatige beëindiging van een handelsrelatie, niet-nakoming van overeenkomsten of wanbetaling).

Arbeidsrecht

Wij bieden advies bij het aannemen van werknemers, met name bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Daarnaast assisteren wij in het managen van de arbeidsrelatie, waaronder zo nodig de beëindiging, steeds met het oogmerk mogelijke gerechtelijke procedures te voorkomen.

Ondernemingsrecht

Wij zijn behulpzaam bij het oprichten van Franse vennootschappen zoals SAS of SARL (van het opstellen van de statuten tot het registreren van de vennootschap in het handelsregister). We begeleiden u bij bijvoorbeeld herstructurering, overdracht van aandelen en het opstellen van garanties en zekerheden in verband met een (internationale) financiering.

Aansprakelijkheidsrecht en juridische procedures

Wij vertegenwoordigen ondernemingen voor de Franse rechtbanken, onderhandelen en bemiddelen bij schikkingen of vaststellingsovereenkomsten. Wij zetten onze specifieke ervaring in bij vraagstukken omtrent (product) aansprakelijkheid, het toepasselijke recht en het bepalen van de bevoegde rechtbank in internationale geschillen. Wij coördineren procedures in diverse jurisdicties (Frankrijk – Nederland – België), kennen de internationale verdragen en conventies en assisteren bij het opstellen van bijvoorbeeld een affidavit.

Bouw- en verzekeringsrecht

Bouwopdrachten of afspraken met een onderaannemer moeten op de juiste wijze contractueel worden vastgelegd en verzekerd zijn, en kunnen soms tot geschillen, expertises of procedures leiden. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het adviseren over alle aspecten van het Franse bouw recht, de bijbehorende garanties en verzekeringen; het onderhandelen, opstellen of beoordelen van bouw-, onderaannemingscontracten en aanbestedingen in Frankrijk, advies verlenen in geval van geschillen in Frankrijk over bijvoorbeeld oplevering, defecten en garanties.

Insolventierecht

Wij helpen crediteuren en debiteuren bij insolventieprocedures in Frankrijk. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het adviseren over vraagstukken met betrekking tot Frans insolventierecht, garanties en zekerheden, debiteuren bijstaan bij het indienen van een faillissementsaanvraag in Frankrijk, crediteuren bijstaan bij het indienen van een vordering of het trekken op een garantie, en het communiceren met een Franse curator.

Transportrecht

Ook in transportzaken begeleiden wij onze klanten bij schade aan lading, geschillen over internationaal wegvervoer (CMR). Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het begeleiden van ladingbelanghebbenden of verzekeraars bij schade expertises, bij het onderhandelen van een schikking of het voeren van gerechtelijke procedures.

Onze dienstverlening geschiedt in conformiteit met de Europese privacywetgeving.

Advocaat nodig in Frankrijk?

Voor bedrijven en professionele organisaties