Het HvJ-EU, en vervolgens de Cour de Cassation, oordeelde dat de status van handelsagent niet vereist dat de natuurlijke of rechtspersoon de bevoegdheid heeft om prijzen te wijzigen.

Een arrest van de Cour de Cassation (Cass. com., 2 dec. 2020, n° 18-20.231, F-P: JurisData n° 2020-019743) betrof een zaak waarin een, in de uitgave en verkoop van hobby producten gespecialiseerde vennootschap, een overeenkomst had gesloten met een natuurlijke persoon die voor onbepaalde tijd werd belast met de prospectie van diens klanten in een bepaald geografisch gebied. Deze persoon dagvaardde vervolgens de vennootschap met een eis strekkende tot ontbinding van het contract wegens wanprestatie en tot betaling van diverse schadevergoedingen, zich beroepend op diens hoedanigheid van handelsagent.

Tot voor kort oordeelde het Hof van Cassatie dat het statuut van handelsagent veronderstelt dat de tussenpersoon een zekere speelruimte heeft om de essentiële elementen van de overeenkomst te onderhandelen en te beïnvloeden, vóór het sluiten van het contract met de eindklant. Deze interpretatie is echter verworpen door het Hof van Justitie van de Europese Unie in een arrest van 4 juni 2020, (HvJEU, 9e hfd., zaak C-828/18, Trendsetteuse SARL c/ DCA SARL: JurisData n° 2020 – 007720) waarin zij oordeelde dat het genot van het statuut van handelsagent niet vereist dat de agent van zijn principaal de bevoegdheid heeft gekregen om de prijzen van de goederen te kunnen onderhandelen en wijzigen.

Vervolgens heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 2 december 2020 diens jurisprudentie afgestemd op die van het HvJ-EU. Een handelsagent is een natuurlijke- of rechtspersoon die als zelfstandige, zonder gebonden te zijn aan een overeenkomst van opdracht, belast is met het onderhandelen over en eventueel afsluiten van overeenkomsten van koop, verkoop, huur of levering van diensten, in naam en voor rekening van producenten, fabrikanten, handelaars of andere handelsagenten (artikel L134-1 van de Code de Commerce), hoewel hij/het niet bevoegd is om de prijzen van deze producten of diensten te wijzigen.