Wat is detachering: 

Detachering is het tijdelijk uitzenden van een werknemer op het grondgebied van een ander EU land, maar die toch onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel blijft vallen. 

Let ook op dat, wanneer uw bedrijf zelfstandige ondernemers (zzp’ers) naar Frankrijk stuurt, deze niet door de Franse arbeidsinspectie als werknemers worden aangemerkt, waarvoor onderstaande regels ook gelden. 

Duur: 

Als algemene regel geldt dat de duur van de detachering niet meer dan 24 maanden mag bedragen.

Arbeidsovereenkomst: 

De reeds bestaande arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemers blijft tijdens de detacheringsperiode van kracht, maar u moet zich ook houden aan de belangrijkste bepalingen van de arbeidswetgeving: minimumloon, arbeidsduur, rusttijden, nachtarbeid, vakantie en arbeidsvoorwaarden (hygiëne, veiligheid, gezondheid op het werk, tewerkstelling van minderjarigen, huisvesting).

Vanaf 30 juli 2020 bent u voor detacheringen van meer dan 12 maanden (of 18 maanden na toestemming van de arbeidsinspectie (geheten Dreets)) verplicht het gehele Franse arbeidsrecht na te leven (met slechts uitzondering van de bepalingen betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst).

Procedure vooraf: 

Voorafgaand aan de detachering dient u bij de arbeidsinspectie (geheten Dreets), een verklaring af te geven. Deze verklaring moet langs elektronische weg worden afgelegd via de teledienst “Sipsi” van het Ministerie van Arbeid.

Niet in Frankrijk gevestigde vervoersondernemingen die ten minste één vervoersoperatie in Frankrijk verrichten, moeten eerst een verklaring van detachering vanuit Nederland afgeven . Zij zullen een certificaat ontvangen, waarvan kopie in de cabine van de bestuurder moet worden bewaard.

Daarnaast moet u een vertegenwoordiger van uw bedrijf op Frans grondgebied aanwijzen, die verantwoordelijk is voor de contacten met de controle-instanties.

Slechts een zeer gering aantal activiteiten zijn niet aan deze regelgeving onderworpen (onder andere artiesten; sportmannen en -vrouwen; officiële afgevaardigden). 

In geval van controle

Het zogenaamde formulier “A1” moet voor iedere betrokken werknemer, naar behoren ingevuld en ondertekend, ter beschikking worden gehouden van de met de controle belaste ambtenaren. Dit document bewijst dat de werknemer nog steeds onder de socialezekerheidsregeling van het land van oorsprong valt. Ook andere documenten moeten ter beschikking worden gesteld in de Franse taal zoals de werkvergunning van het land van herkomst en vooral de salarisstroken van elke gedetacheerde werknemer wanneer de duur van de detachering één maand of meer bedraagt.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Indien uw bedrijf voor een Franse opdrachtgever werkt (of indien de Nederlandse moedermaatschappij een werknemer detacheert naar de Franse dochter) – moet ook deze vóór het begin van de detachering nagaan of uw bedrijf bovenstaande verplichtingen is nagekomen. De verplichting voor de Franse opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat een voorafgaande verklaring van terbeschikkingstelling is gedaan, is ook weer van toepassing voor ieder van zijn directe of indirecte onderaannemers.  

Sancties

Als de detacheringsregels niet worden nageleefd, kunnen boetes worden opgelegd, ook aan uw Franse opdrachtgever. 

Wanneer de voorafgaande verklaring van detachering niet op het SIPSI-platform wordt doorgegeven, kan de werkgever een boete krijgen van maximaal EUR 4 000 per gedetacheerde werknemer (EUR 8 000 in geval van recidive binnen twee jaar) 

Ernstige inbreuken op de arbeidswetgeving (b.v. niet-naleving van de wekelijkse rusttijd) kunnen er ook toe leiden dat de arbeidsinspectie de levering van internationale diensten voor maximaal één maand opschort.)

De professionele identificatiekaart in de bouwsector (BTP)

De werkgever wiens werknemers (ook al is het slechts bijkomstig of incidenteel) bouw- of openbare werken uitvoeren, is verplicht voor de betrokken werknemers een professionele identificatiekaart, “BTP-kaart” genoemd, aan te vragen. 

Arbeidsongeval waarbij een gedetacheerde werknemer betrokken is

Wanneer een gedetacheerde werknemer het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, moet binnen achtenveertig uur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging een verklaring worden gezonden aan de arbeidsinspectie van de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan.

Deze verplichting rust op de inlenende onderneming of de opdrachtgever die de ter beschikking gestelde werknemer ontvangt. Bij gebreke daarvan is het aan de buiten Frankrijk gevestigde werkgever, of zijn vertegenwoordiger op Frans grondgebied, om deze verklaring af te leggen.